de gemeenteleden in de pkn
De gemeenteleden in de protestantse kerk

In de protestantse traditie in Nederland is een kerkelijke gemeente een groep mensen (een gemeenschap) waar het Woord van God wordt verkondigd en de sacramenten worden gevierd. Een gemeente leeft en werkt door de genade van God. Dat is ten diepste de bron van waaruit de gemeente ontstaat en leeft. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in de viering van het avondmaal (de maaltijd van de Heer). Daar is een besef van afhankelijkheid. De gemeenteleden worden gevoed door Christus zelf. Tegelijkertijd bewerkstelligt dit de verbondenheid met elkaar en de toewijding aan 'de wereld'.

Wie zijn lid?

Wie zijn er lid van de protestantse kerk? Daar is de kerkorde (kerkelijke regelgeving) duidelijk in: je bent lid als je gedoopt bent in één van de drie kerken (hervormde, gereformeerde of lutherse kerk) en in het register van die kerkelijke gemeente bent ingeschreven. Naast doopleden zijn er ook belijdende leden, die ook als zodanig worden ingeschreven. Wanneer je lid bent van één van deze kerkelijke gemeenten, ben je dat vanzelf ook van de protestantse kerk.

De hervormde kerk kent momenteel nog 'geboorteleden', waarmee ze contact onderhoudt. Deze komen in de registers van de protestantse kerk niet meer voor. De kerkelijke gemeente heeft wel een bijzondere band met de niet gedoopte kinderen van gemeenteleden. Diezelfde band onderhoudt de gemeente met hen die aangeven verbonden te willen zijn met de gemeente.
Deze 'leden' zullen na mei 2004 in de samen-op-weg-gemeenten van Nijeveen en Kolderveen in een afzonderlijk register worden opgenomen.
Je wordt ingeschreven bij de gemeente in de plaats waar je woont. Maar een gemeentelid kan aangeven dat hij/zij bij een andere gemeente wil worden ingeschreven. Een verzoek daartoe kan worden ingediend bij de kerkenraad (of het kerkelijk bureau). Men kan zelf voor die geloofsgemeenschap kiezen waar men zich thuis voelt.

Variatie van gemeenten

De protestantse kerk kent een grote variatie aan kerkelijke gemeenten en dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. Plaatselijk kennen we hervormde gemeenten, lutherse gemeenten, gereformeerde kerken en protestantse gemeenten. Alle gemeenten gaan in 2004 deel uitmaken van de protestantse kerk. En zoals gezegd: er zijn niet alleen verschillen op grond van theologische of historische afkomst. Dat is per landstreek al verschillend.
Al deze gemeenten kunnen verschillende gradaties van samenwerking hebben. Soms is sprake van verregaande samenwerking of een federatie.

Eigen keuze

Elke gemeente kan haar eigen keuze maken ten opzichte van een aantal vragen. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen over doop, avondmaal en het zegenen van alternatieve levensverbintenissen. Tegelijkertijd zijn de kerkelijke gemeenten met elkaar verbonden in de protestantse kerk. Deze samenwerking is er voor de diepe verankering van haar wezen. Zij is nodig om zaken die de plaatselijke gemeente te boven gaan, te bespreken en te regelen, zodat er geen wanorde of willekeur gaat heersen en 'ieder doet wat goed is in zijn ogen'. Deze organisatie is er niet op uit om dwingende keuzen op te leggen: de landelijke kerk stelt de plaatselijke kerkelijke gemeente in de ruimte. Er is wél sprake van een cultuurverschil tussen de verschillende protestantse gemeenten.

Kerkenraad

Het bestuur van de geloofsgemeenschap wordt gevormd door de kerkenraad. Deze wordt gekozen of benoemd door de gemeenteleden. Deze kerkenraad kan niet functioneren zonder voldoende inbreng van de gemeenteleden. Als het gaat om zaken die van wezenlijk belang zijn voor de gemeente kan de kerkenraad geen besluiten nemen zonder de gemeente daarover vooraf geïnformeerd te hebben en te hebben geluisterd naar de opvattingen van gemeenteleden daarover. Zij zijn daartoe, volgens de formulering van de kerkorde, 'geroepen en gerechtigd'. De raadpleging vindt meestal plaats in gemeentevergaderingen.


main